સમાચાર

Published on August 1st, 2019 | by yuvaadmin

0

ત્રણ-તલાક બિલને રાષ્ટ્રપતિની મંજૂરી

રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદે આજે મુસ્લિમ મહિલા (લગ્ન પર અધિકારોનું રક્ષણ) બિલ, 2019ને મંજૂરી આપી દીધી છે.

આનાથી પહેલાં આ બિલ સંસદના બંને ગ્રહોમાં મંજૂર કરાવવામાં આવ્યા. બિલમાં મુસ્લિમ સમુદાયને તાત્કાલિક છૂટાછેડાના કિસ્સામાં પુરુષો માટે સજાની જોગવાઈ રાખવામાં આવી છે.

આ જોગવાઈને લઈને વિરોધપક્ષ અને મુસ્લિમ સમાજનો એક મોટો ભાગ વાંધો ઉઠાવતો રહ્યો છે.


(આઈએનએસ)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top ↑
  • Download PDF

  • Archives

  • Fan Club

  • Twitter Fan Club


Show Buttons
Hide Buttons

by Bliss Drive Review