જ્ઞાનની ઓળખ

June 1st, 2014 | by Azhar Shaikh - Surat

“પઢો, અને તમારો રબ અત્યંત ઉદાર છે જેણે કલમ વડે જ્ઞાન શીખવાડ્યું, મનુષ્યને તે જ્ઞાન આપ્યું જેને તે જાણતો ન


ઓળખ

June 1st, 2014 | by yuvaadmin

એક વખત એક બાળક એક દુકાનદાર પાસે ગયો અને તેની પાસેથી ઈંડા માગ્યા. દુકાનદારે તેને ઈંડા આપ્યા અને કહ્યું કે,


કોઇપણ એક રાજકીય પક્ષ પર મદાર રાખવાના બદલે પોતે જ ગતિશીલ થવું પડશે : ડૉ. શકીલએહમદ

June 1st, 2014 | by yuvaadmin

તાજેતરમાં યોજાઇ ગયેલ સામાન્ય ચૂંટણીઓમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીએ જે સ્પષ્ટ બહુમત મેળવી નવી સરકાર રચવામાં સફળતા મેળવી છે તે સંદર્ભમાંBack to Top ↑
  • Download PDF

  • Archives

  • Fan Club

  • Twitter Fan Club


Show Buttons
Hide Buttons

by Bliss Drive Review