ઓળખ

June 1st, 2014 | by yuvaadmin

એક વખત એક બાળક એક દુકાનદાર પાસે ગયો અને તેની પાસેથી ઈંડા માગ્યા. દુકાનદારે તેને ઈંડા આપ્યા અને કહ્યું કે,


કોઇપણ એક રાજકીય પક્ષ પર મદાર રાખવાના બદલે પોતે જ ગતિશીલ થવું પડશે : ડૉ. શકીલએહમદ

June 1st, 2014 | by yuvaadmin

તાજેતરમાં યોજાઇ ગયેલ સામાન્ય ચૂંટણીઓમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીએ જે સ્પષ્ટ બહુમત મેળવી નવી સરકાર રચવામાં સફળતા મેળવી છે તે સંદર્ભમાં


સફળતા કોઈનો ઇજારો નથી

June 1st, 2014 | by Saeed Shaikh

આ જગતના સામાન્યથી સામાન્ય માનવીથી લઈ મહામાનવ સુધી, મૂર્ખથી લઈ વિદ્વાન સુધી, ગરીબ અને ભિખારીથી લઈ ધનવાનો સુધી, અભણથી લઈ


ઇશ્વર છે

June 1st, 2014 | by yuvaadmin

અલ્લાહના નામથી જે અત્યંત કૃપાળુ અને દયાળુ છે તો શું આ લોકો ઊંટોને નથી જોતા કે કેવા બનાવવામાં આવ્યા ?Back to Top ↑
  • Download PDF

  • Archives

  • Fan Club

  • Twitter Fan Club


Show Buttons
Hide Buttons

by Bliss Drive Review