લાઇટ હાઉસ

શૈખુલ હિંદ, મૌલાના મહમૂદુલહસન (રહ.)

મહાનતાના ઉંબરે, મહાપુરુષોના પગલે ઇસ્લામ ફકત ઇબાદતનું જ નામ નથી, પરંતુ તે તમામ ધાર્મિક, સાંસ્કૃતિક, આચાર-વિચાર અને રાજકીય જાગૃતિ સંબંધિત એક સંપૂર્ણ અને પરિપૂર્ણ જીવન-પદ્ધતિ...

જમાલુદ્દીન અફઘાની રહ.

મહાનતાની ઉંબરે, મહાપુરૃષોના પગલે "તડપ સહન ચમન મેં આશિયાં મેં શાખસારોં મેં જુદા પારે સે હો સકતી નહીં તકદીર સીમાબી"      "આ આશ્ચર્યજનક કહેવાય કે એક રઝળપાટ...

હુજ્જતુલ ઇસ્લામ મૌલાના કાસિમ નાનોત્વી (રહ.)

મહાનતાની ઉંબરે, મહાપુરૃષોના પગલે "હમ ગુલામાને મુહમ્મદ હૈં ઉજાલોં કે સફીર હમને હર દૌૈર મેં ઝુલમત સે બગાવત કી હે" જન્મથી પુખ્ત ઉમર સુધી: મુહમ્મદ કાસિમ નાનોત્વી રહ....