કુર્આન

નમાઝ

સફળ થઈ ગયો તે જેણે પવિત્રતા અપનાવી અને પોતાના રબ (પ્રભુ)નું નામ યાદ કર્યું, પછી નમાઝ પઢી.   (સૂરઃ અલ-આ'લા – ૧૪ - ૧૫) અલ્લાહની ભક્તિની ઘણી...

પ્રેમ કરીએ દિલથી

બરાબર ધ્યાનમાં રાખો કે તમારા વચ્ચે અલ્લાહનો રસૂલ મોજૂદ છે. જો તે ઘણાં એવા મામલાઓમાં તમારી વાત માની લે તો તમે પોતે જ મુશ્કેલીમાં...

ગુસ્સા ઉપર નિયંત્રણ રાખો

" જેઓ ગુસ્સાને પી જાય છે અને બીજાઓની ભૂલોને માફ કરી દે છે – આવા નેક (સદાચારી) લોકો અલ્લાહને ખૂબ પ્રિય છે." (સૂરઃ આલે...

મનને અશુદ્ધિઓથી પવિત્ર કરો

"અને લોકોથી મોઢું ફેરવીને વાત ન કર, અને ન ધરતી પર અકડાઈને ચાલ, હકીકતમાં અલ્લાહ કોઈ સ્વચ્છંદી અને અહંકારી વ્યક્તિને પસંદ નથી કરતો."  (સૂરઃ...

સંબંધો બગાડવાથી દૂર રહો

"લોકો ! પોતાના રબ (માલિક)થી ડરો, જેણે તમને એક જીવથી પેદા કર્યા અને તે જ જીવથી તેનું જોડું બનાવ્યું અને આ બંનેથી ઘણાં પુરુષો...

અપેક્ષિત ગુણ અને કુઆર્ન

આપણે તે જ વસ્તુને પસંદ કરીએં છીએં જેમાં કોઈ ખોટ અને ખરાબી ન હોય, બલ્કે તેમાં ખૂબી અને સારાપણું જોવા મળતું હોય, જે ગુણયુક્ત...