લાલચ બુરી બલા

September 1st, 2015 | by yuvaadmin

એક હતો ચુન્નુ અને એક હતો મુન્નુ. બંને ભાઈ-ભાઈ હતા. એક વખત બંને ફરવા નીકળ્યા. ચાલતાં ચાલતાં ઘરથી બહુ દૂર


શુદ્ધ અને પવિત્ર જીવન

September 1st, 2015 | by yuvaadmin

હઝરત અબૂહુરૈરહ રદી.ની રિવાયત છે કે, મેં અબુલકાસિમ સ.અ.વ.ને એમ ફરમાવતાં સાંભળ્યાં કે, “તમારા પૈકી ઇસ્લામમાં બહેતર એ લોકો છે


દેશમાં શાંતિ, ન્યાય અને સાંપ્રદાયિક સૌહાર્દ

September 1st, 2015 | by Muhammad Kalim Ansari

દેશના વિકાસ, ઉન્નતિ અને સમૃદ્ધિ માટે પુર્વશરત છે કે તેમાં દરેક નાગરિકને શાંતિપુર્ણ માહોલ પ્રાપ્ત થાય. શાંતિપૂર્ણ માહોલ તેના નાગરિકોમાં


ડો.અબ્દુલ કલામ

September 1st, 2015 | by yuvaadmin

ડોકટર અબ્દુલકલામ સંબંધે એટલું તો અગાઉથી જાણતા હતા કે તેઓ ખૂબ ‘મોટા’ માણસ છે. મિઝાઈલ વૈજ્ઞાાનિક છે, ભારત રત્ન છે,


(૯૧) સૂરઃ અશ્-શમ્સ

September 1st, 2015 | by yuvaadmin

(મક્કામાં અવતરિત થઈ * રુકૂઅ ઃ ૧ * આયતો ઃ ૧૫) અલ્લાહના નામથી જે અત્યંત કૃપાળુ અને દયાળુ છે. ૧.Back to Top ↑
  • Download PDF

  • Archives

  • Fan Club

  • Twitter Fan Clubby Bliss Drive Review