આપણી પસંદ આપણા ભાઇની પસંદ

April 1st, 2014 | by yuvasaathi

અનસ બિન માલિક (રદિ.)થી રિવાયત છે કે હઝરત મુહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વસલ્લમે કહ્યું, તમારામાંથી કોઇ વ્યક્તિ ત્યાં સુધી ઈમાનવાળો નથી


કસોટી દૃષ્ટિકોણની …

April 1st, 2014 | by Shakil Ahmed Rajput

હાલમાં રીડીંગરૃમ અને લાઇબ્રેરીની મુલાકાત લેવાનો અવસર મળ્યો. મારા સ્કૂલ ટાઇમની યાદ તાજી થઇ ગઇ અને રીડીંગ રૃમમાં વિદ્યાર્થીઓની ભરચક


જો તમે આભારી બનશો તો …

April 1st, 2014 | by yuvasaathi

અલ્લાહના નામથી જે અત્યંત કૃપાળુ અને દયાળુ છે “જો તમે આભારી બનશો તો હું તમને હજુ ખૂબ વધારે પ્રદાન કરીશ


આદર્શ શાસનની પરિકલ્પના

April 1st, 2014 | by Dr. Darakhsa Anjum

મનુષ્ય દુનિયામાં અલ્લાહનો ટ્રસ્ટી અને પ્રતિનિધિ છે અને તેથી તેણે કુઆર્નમાં દર્શાવ્યા મુજબ અલ્લાહના માર્ગદર્શક આદેશો મુજબ શિષ્ટાચાર અને સમજદારી


વેલ્ફેર પાર્ટી ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા ચૂંટણીપંચને સુધારણાનો પ્રસ્તાવ

April 1st, 2014 | by yuvasaathi

અહેવાલ : લો કમીશનના ૨૦૧૩ના કનસલટેશન પેપરને પ્રતિભાવ આપનારા બે રાષ્ટ્રીય રાજકીય પક્ષો પૈકી વેલ્ફેર પાર્ટી ઓફ ઇન્ડિયા (WPI) એક


સમાજ પ્રત્યેનું આપણું ઋણ અદા કરીએ

April 1st, 2014 | by Dr. Farooque Ahmed

આજકાલ સમાચાર પત્રો જોતા લાગે છે કે રોજ રોજ નવા નવા વિરોધવંટોળ, પ્રદર્શનો, રેલીઓ, ધરણાઓ, સભાઓમાં વાણી-વિલાસ, આક્ષેપો – પ્રતિઆક્ષેપો,


નવું જીવન

April 1st, 2014 | by Khan Yasir

રહસ્ય કથા: ઘોર અંધારુ હતુ. તે ત્રણેય એકી સાથે જકડાયેલા હતા. એવું લાગી રહ્યું હતું કે ત્રણેયને ખુબજ નાના પ્રેશરBack to Top ↑