• મનોમથંન
  • બાળજગત
  • ઓપન સ્પેસ
  • કુર્આન

મનોમથંન

May 20th, 2017 | by Dr. Iftekhar Malek

જીવન અનેે મૃત્યુ પ્રત્યે વ્યક્તિનો અભિગમ તેના વ્યવહાર, વર્તન અને સ્વભાવને સ્વરૃપ આપવામાં મહત્ત્વની ભૂમિકા અદા કરે છે. જે જીવનથી


મૈને કોશિશ તો બહોત કી થી પઢાને કે લિયે – મુફલિસી લે ગઈ બચ્ચોં કો કમાને કે લિયે

May 9th, 2017 | by Shaikh Mohiyuddin

દેશમાં એક બાજુ બેરોજગારીની સંગીન સમસ્યા છે. અને બીજી બાજુ ઉચ્ચ શિક્ષણનું સ્તર દિવસે દિવસે નિમ્ન થતું જઈ રહ્યું છે.Back to Top ↑
  • Download PDF

  • Archives

  • Fan Club

  • Twitter Fan Club

Show Buttons
Hide Buttons

by Bliss Drive Review