ઈદની સોગાત

August 1st, 2014 | by yuvasaathi

અસદના અમ્મી -અબ્બુ ઇન્તેકાલ પામી ચૂકયા હતા. તે પોતાની દાદી સાથે રહેતો હતો. તેની ઉંમર લગભગ ૭ વર્ષની હતી. તેમનું


‘અચ્છે દિન આને વાલે હૈં’ પરંતુ કોના? અને ક્યારે?

August 1st, 2014 | by IqbalAhmed Mirza

અમેરીકામાં જ્યારે ચુંટણી પ્રચાર ચાલતો હોય ત્યારે આપણે ટી.વી ઉપર તેની ચર્ચાઓ સાંભળીએ છીએ. બંને પક્ષના પ્રમુખો પ્રજાની વચ્ચે જઇને


કોમોનો વિનાશ કેમ થાય છે?

August 1st, 2014 | by yuvasaathi

અલ્લાહના નામથી જે અત્યંત કૃપાળુ અને દયાળુ છે ૧.    પ્રશંસા અલ્લાહ માટે છે જેણે આકાશો અને ધરતી બનાવ્યા, પ્રકાશ અનેBack to Top ↑
  • Download Latest Yuvasaathi

  • Archives

  • Fan Club

  • Twitter Fan Club