ન્યાયતંત્ર અંતે હાઈજેક કરવામાં મોદી સરકાર સફળ

September 1st, 2014 | by Dr. Farooque Ahmed

ચાલીસ વર્ષ અગાઉ આપણા દેશમાં તત્કાલીન સરકારે ન્યાયતંત્રની સ્વંત્રતા તથા નિષ્પક્ષતાને નબળા પાડવાનો એક ખાસ હેતુસરનો મિથ્યા પ્રયાસ કર્યો હતો,


બદલાતા રાજનૈતિક પરિપ્રેક્ષ્યમાં મુસ્લિમોની રુપરેખા

September 1st, 2014 | by yuvasaathi

યુવાસાથી રાઉન્ડ ટેબલ પેનલ ડિસ્કશનમાં બદલાતા રાજનૈતિક પરિપ્રેક્ષ્યમાં મુસ્લિમોની રૃપરેખા વિષય અંતર્ગત કાર્યક્રમ યોજાયો. જેમાં પેનાલિસ્ટ તરીકે મોલાના હબીબુર્રહમાન મતાદાર


ચૂંટણીમાં ઇલેક્ટ્રોનિક વોટિંગ મશીનનો ઉપયોગ : એક સમીક્ષા

September 1st, 2014 | by IqbalAhmed Mirza

ભારતમાંઇલેક્ટ્રોનિકવોટિંગમશીનઈ.વી.એમ. નોઉપયોગલગભગબેદાયકાથીથઈરહ્યોછે. સન૨૦૦૯થીવિધિવતચૂંટણીમાંતેોઉપયોગથવાલાગ્યોછે. ૨૦વર્ષનાઉપયોગપછીઅનેકપ્રશ્નોતથાશંકા-કુશંકાઓથવાલાગીછે. ઈ.વી.એમ. ભારતમાંબેમોટીકંપનીઓઇલેકટ્રોનિકકોર્પોરેશનઓફઇન્ડિયાલી. હૈદરાબાદઅનેભારતઇલેકટ્રોનિકલીમિટેડબેંગ્લોરઆમશીનોનુંઉત્પાદનકરીરહીછેઅનેઇલેક્શનકમિશનનાઓર્ડરમુજબજરૃરીમશીનોઉપલબ્ધકરાવીરહીછે. આઈ.વી.એમ. મશીનનુંઆમતોઉત્પાદનભારતમાંજથઈરહ્યુંછે, પરંતુMicro Controller Chipsજેઆમશીનનુંબ્રેઇનકહેવાયછેતેનુંઉત્પાદનજાપાનઅથવાઅમેરિકાનીકંપનીકરીરહીછેઅનેઆભારતીયકંપનીનેઉપલબ્ધકરાવીરહીછેઅનેચિપ્સનુંઉત્પાદનભારતમાંશક્યનથી. આમાઇક્રોકન્ટ્રોલરચિપ્સજેદેશોમાંઉત્પાદનથાયછેતેવાકોઈપણદેશમાંચૂંટણીમાંઆઈ.વી.એમ. મશીનનોઉપયોગથતોનથી. ત્યાંબેલેટપેપરઆધારિતચૂંટણીપ્રથાઅમલમાંછે. આઆશચાર્યજનકબાબતછેકેજેદેશમાંઆઈ.વી.એમ.નુંસંપૂર્ણઉત્પાદનશક્યછેજેઓટેકનિકલીઅનેઇલેકટ્રોનિકલીઆટલાસક્ષમછેછતાંપણતેઓચૂંટણીમાંતેનોઉપયોગકરતાંનથીઅનેટેકનિકલીઅનેઆર્થિકપછાતપણાછતાંઆપણેત્યાંચૂંટણીમાંતેનોઉપયોગથઈરહ્યોછે. ઈ.વી.એમ. મશીનબાબતેબેવિરોધાભાસઊબાથઈરહ્યાછે. ઇલેકશનકમીશનનુંકહેવુંછેકેચૂંટણીમાંઉપયોગમાંલેવાનારાઆઈ.વી.એમ. મશીનોનેTemparકેમેનીપ્યુલેટકરીશકાયએમનથી.


પારકી આશ સદા નિરાશ

September 1st, 2014 | by yuvasaathi

ખેતી ઉગીને તૈયાર હતી. બધા ખેડૂતો પોતાના ઘરવાળાઓની મદદથી પાક લણી (કાપી) રહ્યા હતા, અને તે ખળી સુધી પહોંચાડી રહ્યા


એક જજની વ્યથા

September 1st, 2014 | by yuvasaathi

મદ્રસા હાઇકોર્ટના એક જજ વૈદ્ય નાથન ઇચ્છે છે કે નૈતિક અપરાધો માટે આપણા દેશમાં પણ કડક સજાઓનું આયોજન થાય. તેના


તમારી ડિગ્રી કેવી રીતે અસરકારક બનાવશો

September 1st, 2014 | by Iftikhar Islam

શિક્ષણ, જાણકારી, જ્ઞાન એ આપણા જીવનના મહત્વપૂર્ણ ભાગો છે. આજના યુગમાં વિદ્યાર્થીઓ ફકત લાભદાયી કેરિયર પર જ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે


મુલાકાતના આદાબ

September 1st, 2014 | by Muhammad Yusuf Islahi

મુલાકાત કરતી વખતે હસતા મોઢે આવકાર આપો, આનંદ અને પ્રેમ દર્શાવો અને સલામ કરવામાં પહેલ કરો, આનો મોટો સવાબ છે.Back to Top ↑
  • Download Latest Yuvasaathi

  • Archives

  • Fan Club

  • Twitter Fan Club